XARXA ALINFO 2004XT00034
ANÀLISI D’ALTERNATIVES A LA PROBLEMÀTICA DELS GRANS INCENDIS FORESTALS

Ajuts per a la creació, desenvolupament i consolidació de xarxes temàtiques dinamitzadores i de transferència de tecnologia (XT 2004)

Amb el suport del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya

Presentació

La xarxa temàtica ALINFO ‘Anàlisi d’alternatives a la problemàtica dels grans incendis forestals’ reuneix els principals grups investigadors de Catalunya junt amb el CEAM valencià, que desenvolupen la seva activitat en l’àmbit dels incendis forestals i la restauració dels terrenys cremats.

Amb aquesta segona edició es renova una iniciativa que es va inicià l’any 2002 (ALINFO 2001XT00061). La vigència de l’actual Xarxa és fins al desembre del 2006. Formen part de la xarxa 10 grups de recerca i un total de 63 investigadors.

Justificació i objectius

Donada la complexitat i el caràcter estructural de molts dels elements causa-efecte dels grans incendis forestals es fa imprescindible abordar la problemàtica des de la seva globalitat sota els eixos bàsics de la interdisciplinerietat i la col.laboració o complementarietat. Actualment a Catalunya diversos grups de recerca desenvolupen línies de treball relacionades amb els incendis des de diferents perspectives com els aspectes socioambientals, mesures concretes de prevenció activa i mecanismes d’extinció o temes relacionats amb l’estudi del l’impacte ecològic del foc (sol-vegetació-fauna) i la restauració de zones cremades i la seva adequació a nous períodes d’incendis

Les diferents línies de recerca són parts d’un projecte comú que pot oferir solucions als episodis recurrents de grans incendis forestals i la seva inclusió en una mateixa Xarxa Temàtica és un bon punt de partida per a definir propostes integradores.

Sovint però, la recerca no troba els mecanismes necessaris per a que els seus resultats siguin operatius i aplicats. La falta de coneixement de la realitat socioeconòmico-forestal per part de la societat i d’una política clara per fer front a la problemàtica dels grans incendis forestals fa que calgui millorar la comunicació amb els diversos agents socials (gestors del medi, organitzacions professionals, propietaris agraris, etc.) i fer arribar a les autoritats competents les reflexions que se’n puguin derivar. D’aquesta forma es pot reorientar la recerca cap a qüestions pràctiques que puguin repercutir en la resolució dels problemes.

Així doncs existeix la necessitat de millorar la qualitat i quantitat de la recerca sobre incendis forestals i la transferència i difusió dels seus resultats. Els objectius que persegueix la creació de Xarxa Dinamitzadora ALINFO són:

  • Fomentar el coneixement de la recerca en relació a la problemàtica dels grans incendis forestals facilitant les trobades entre els diversos grups i el debat entre ells a través de l’organització de reunions i seminaris d’experts.
  • Consensuar les necessitats de recerca optimitzant la complementarietat dels esforços dels diferents grups. Elaboració de propostes conjuntes i desenvo- lupament de projectes de recerca multidisciplinaris.
  • Elevar als col•lectius afectats pels incendis (administracions, societat civil, etc.) el debat sobre la cerca de solucions a la problemàtica dels grans incendis forestals amb la celebració de reunions intersectorials, l’edició de publicacions, notes de premsa, etc.

Coordinació

Eduard Plana Bach
Responsable del Grup de Treball d’Incendis Forestals
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

Pujada del seminari s/n E-25280 Solsona
Tel: +34 973 48 17 52
Fax: +34 973 48 13 92
e-mail: eduard.plana@ctfc.es

Relació de grups de recerca participants:

Grup de Treball en Incendis Forestals GT-GIF / CTFC
Nº membres: 8
Responsable i coordinador de la Xarxa: Eduard Plana Bach
E-mail: eduard.plana@ctfc.es

Grup de Recerca Ambiental Mediterrània GRAM / UB
Nº membres: 5
Responsable: Xavier Úbeda Cartañà
E-mail: xubeda@ub.edu 

Relacions Programa Forestal / CEAM
Nº membres: 8
Responsable: Ramon Vallejo Calzada
E-mail: ramon@ceam.es 

Ecologia del Foc / CREAF
Nº membres: 11
Responsable: Anselm Rodrigo Domínguez
E-mail: anselm.rodrigo@uab.es 

Biologia Animal. Pertorbacions Ecològiques i Comunitats Animals Terrestres / UdG
Nº membres: 10
Responsable: Crisanto Gómez López
E-mail: crisanto.gomez@udg.es

Centre d'Estudis del Risc Tecnològic CERTEC / UPC
Nº membres: 6
Responsable: Josep Arnaldos Viger
E-mail: josep.arnaldos@upc.es

Servei de Prevenció d’Incendis Forestals / DMAH
Nº membres: 5
Responsable: Francesc Xavier Castro Soria
E-mail: francesc.castro@gencat.net

Grup de Recerca d’Incendis Forestals del Departament de Geografia / UAB
Nº membres: 2
Responsable: Rufí Cerdan Heredia
E-mail: rufi.cerdan@uab.es

Unitat de Focs Forestals. Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal / UdL
Nº membres: 6
Responsable: Domingo Molina Terren
E-mail: dmolina@pvcf.udl.es

Anàlisi i gestió del paisatge / UdG
Nº membres: 2
Responsable: Josep Gordi Serrat
E-mail: josep.gordi@udg.es

disseny Sigma SI  -  Copyright CTFC 2006